REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO IBRA PRODUCENT ODZIEŻY SPORTOWEJ

DEFINICJE:

 1. Sprzedający – IBRA PRODUCENT ODZIEŻY SPORTOWEJ z siedzibą w Lublinie, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem NIP: 9461785363.
 2. Klient – strona dokonująca zakupu w Sklepie Internetowym, pełnoletnia osoba fizyczna lub firma, przez co rozumie się osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub inną jednostkę nie posiadającą osobowości prawnej.
 3. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep.ibrasport.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedającego Towary.
 4. Towary – rzeczy ruchome, prezentowane w Sklepie Internetowym, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży.
 5. Cena- cena detaliczna Towaru, podana w złotówkach, powiększona o należny podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie obejmująca usługi dostawy.
 6. Formularz Zamówień- usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient dokonuje wyboru Towaru oraz potwierdza jego zakup.
 7. Karta Towaru – pojedyncza podstrona sklepu internetowego zawierająca informacje o konkretnym Towarze, w tym w szczególności jego cenę oraz dostępność.
 8. Regulamin – zbiór postanowień normujących zasady zakupu Towarów w Sklepie Internetowym.
 9. Polityka Cookies- zbiór postanowień regulujących zasady ochrony danych osobowych i politykę tzw. „ciasteczek”.
 10. Ustawa – ustawa z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy prowadzony jest przez Sprzedającego.
 2. Sprzedaż Towarów prowadzi Sprzedający.
 3. W zakresie usług świadczonych przez Sprzedającego niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późniejszymi zmianami). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu Internetowego.
 4. Regulamin dostępny jest dla Klientów nieodpłatnie na stronach internetowych Sklepu Internetowego.
 5. Sprzedaż odbywa się na podstawie aktualnej wersji niniejszego Regulaminu, tj. obowiązującej w momencie złożenia zamówienia i zaakceptowanej przez Klienta.
 6. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do Towarów (łącznie z Cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 7. Informacja o Cenie podawana na stronie Sklepu Internetowego ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail.
 8. Po otrzymaniu e-maila z potwierdzeniem dokonania zakupu Cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian Cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów.
 9. Zdjęcia Towarów, które objęte są ochroną prawnoautorską, umieszczane są na stronie Sklepu Internetowego w celach przykładowych i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.
 10. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie dokładnych i prawdziwych danych przez Klienta wskazanych w Formularzu Zamówienia.

 

ZAKRES ZASADY I WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Zakup Towaru w Sklepie Internetowym oznacza akceptację niniejszego Regulaminu oraz Polityki Cookies.
 2. Informacje podane w Formularzu Zamówienia powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, co dotyczy w szczególności danych osobowych oraz teleadresowych Klienta, Sprzedający nie ma obowiązku realizowania Zamówienia
 3. Sprzedający podejmuje niezbędne środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych przez Klienta podczas składania zamówień.
 4. Skuteczne dokonanie zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Towar jest dostępny w magazynie Sprzedającego. Informacja o dostępności znajduje się na podstronie internetowej, odnoszącej się do konkretnego Towaru.
 5. W przypadku braku dostępności zamówionego Towaru, Klient jest informowany o tym fakcie i ma możliwość – według swojego wyboru – zmiany zamówienia w całości lub w części albo rezygnacji z zamówienia. Klient otrzyma o tym informację drogą elektroniczną, na podany przez niego adres e – mail.

 

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1.  Zamówienia na Towary dostępne w Sklepie Internetowym są składane za pośrednictwem Formularza Zamówień, dostępnego na stronie Sklepu.
 2. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówień jest możliwe przez 24 godziny, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedziele oraz w święta będą realizowane nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym.
 3. Przesyłki do Klientów są wysyłane do 3 dni roboczych od przyjęcia zamówienia.
 4. Procedura zakupu Towaru w Sklepie Internetowym jest następująca:
  A.  Wybór Towaru;
  B.   Dodanie Towaru do koszyka, wraz z możliwością powrotu do kontynuacji zakupów w Sklepie Internetowym;
  C.    Realizacja zamówienia poprzez Formularz Zamówienia:
  – podanie danych osobowych (imienia, nazwiska, adresu, adresu e- mail, numeru telefonu);
  – wybór sposobu dostawy;
  – dokonanie płatności.
 5. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Potwierdź”) stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedającemu co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 6. Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje – na wskazany przez niego adres poczty e-mail  – potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną, co stanowi przyjęcie zamówienia do realizacji i jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży z Klientem.

 

DOKONYWANIE PŁATNOŚCI

 1.  Sposobem płatności za zamówiony Towar jest przelew bankowy przed dostawą za pośrednictwem aplikacji tpay.
 2.  Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Cen Towarów. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na Ceny Towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie nowej Ceny.

 

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedającego.
 2.  Koszt dostawy (wysyłki) Towaru ponosi Klient i jest on doliczany do wartości zamówienia Klienta. Koszt ten jest wskazywany Klientowi przed złożeniem przez niego zamówienia.
 3.  Towary są dostarczane pod wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem firmy kurierskiej. Przewidywany czas dostawy Towaru wynosi od  2 do 5 dni roboczych.
 4.  Zaleca się aby Klient, odbierając przesyłkę z Towarem, sprawdził jej stan. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania wskazanym jest, aby w obecności kuriera, sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Sprzedającego.
 5.  Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 14 dni – po tym terminie Klient jest uprawniony do anulowania zamówienia, poprzez przesłanie do Sprzedającego oświadczenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W takim przypadku Sprzedający niezwłocznie zwraca Klientowi będącemu konsumentem wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym ewentualne koszty dostarczenia Towaru.
 6.  W przypadku anulowania zamówienia, dokonana przez Klienta zapłata za zamówiony Towar, który nie może zostać dostarczony, zostanie przez Sprzedającego zwrócona niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia poinformowania przez Klienta o anulowaniu zamówienia.
 7.  Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania aż do wyczerpania zapasów.
 8.  Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (paragon fiskalny). W przypadku, gdy Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i chce otrzymać fakturę, powinien wysłać Sprzedającemu stosowną informację o tym, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej bezpośrednio po dokonanym zakupie, podając niezbędne dane – faktura będzie gotowa w ciągu 7 dni od daty zamówienia.

 

UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z przepisami Ustawy w terminie czternastu dni od otrzymania zamówionego Towaru, Klient będący konsumentem w rozumieniu właściwych przepisów, ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość i zwrotu tego Towaru bez podawania przyczyn oraz bez ponoszenia kosztów z zastrzeżeniem postanowień art. 33, art. 34 ust. 2 i 35 Ustawy. Wskazane w tym punkcie prawo odstąpienia dotyczy wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do umów sprzedaży zawartych na odległość z konsumentem wg przepisów Kodeksu Cywilnego.
 2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres: IBRA Producent Odzieży Sportowej, ul. Makowa 4B, 20-442 Lublin. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży również z wykorzystaniem wzoru odstąpienia od umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, bądź wzoru formularza odstąpienia stanowiącego załącznik do Ustawy.
 3.  Wskazany powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik w wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towaru. Do zachowanie tego terminu wystarczy wysłanie Sprzedającemu informacji dotyczącej wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4.  W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Klientowi zostają zwrócone uiszczone przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedającego). To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru.
 5.  Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
 6.  Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży (np. metki, instrukcja użytkowania) oraz w miarę możliwości z dowodem sprzedaży (paragon fiskalny albo faktura) na adres: IBRA Producent Odzieży Sportowej, ul. Makowa 4B, 20-442 Lublin
 7.  Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru tj. koszt opakowania i odesłania Towaru w związku z odstąpieniem od umowy zawartej na odległość ponosi Klient.

 

WADY TOWARU, REKLAMACJE

 1. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć Klientowi Towar wolny od wad.
 2.  Sprzedający odpowiada wobec Klienta, na zasadzie rękojmi, za wady fizyczne lub prawne Towaru zakupionego przez tego Klienta w zakresie określonym przepisami Ustawy oraz przepisami Kodeksu Cywilnego.
 3.  W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy.
 4.  W przypadku stwierdzenia wady Towaru, Klient ma prawo korzystać z  przysługującej mu rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego np. zgłaszając reklamację.
 5.  Podstawą reklamacji może być w szczególności dostarczenie innego Towaru niż zamawiany, nieprawidłowe skompletowanie zamówienia lub dostarczenie niewłaściwej liczby Towarów.
 6.  W przypadku skorzystania z prawa złożenia reklamacji można wypełnić formularz reklamacji, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu oraz odesłać go wraz z reklamowanym Towarem oraz z dowodem zakupu (paragonem albo fakturą) na adres: IBRA Producent Odzieży Sportowej, ul. Makowa 4B, 20-442 Lublin.
 7.  W formularzu reklamacji Klient wskazuje m.in. swoje oczekiwania co do sposobu realizacji zobowiązań Sprzedającego (zgodnie z art. 560 Kodeksu Cywilnego).
 8.  Sprzedający zastrzega sobie prawo 14 dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili otrzymania Towaru od Klienta, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta.
 9.  W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta koszty wymiany lub naprawy Towaru ponosi Sprzedający.
 10.  W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu Cywilnego.

 

DANE OSOBOWE

 1. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie, udostępnianie i wykorzystywanie przez Sprzedającego swoich danych osobowych w celu realizacji umowy sprzedaży.
 2.  Kupującemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1.  Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
  2.  Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują Klienta od momentu ich zaakceptowania podczas logowania się do Sklepu Internetowego (dot. Klientów, którzy zarejestrowali się w Sklepie Internetowym). Zmiany Regulaminu nie mają zastosowania do zamówień złożonych przed taką zmianą; zamówienie jest wówczas realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
  3.  Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie Sklepu.
  4.  Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych, które obsługują wiadomości e-mail Klienta przesyłane przez Sprzedającego na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail wysłanych przez Sprzedającego przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
  5.  Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w Sklepie w wyniku utraty lub ujawnienia przez Klienta loginu lub hasła do takiego konta.
  6.  W razie zaistnienia między Stronami sporu, Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, do których należą m.in:
  7. zwrócenie się do stałego, polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy Sprzedaży;
  8. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą;
  9. pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą udzielana przez właściwego, powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
  10. Klient ma także  możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
  11.  Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 01.02.2018 r.
  12.  Do wszelkich zamówień Towarów złożonych przed tym dniem stosuje się postanowienia regulaminu Sklepu obowiązujące w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
  13.  Niniejszy regulamin został przyjęty uchwałą Zarządu IBRA Producent Odzieży Sportowej.